Open Brief aan de Orde der Geneesheren

Dokters die tegen het beleid ingaan, worden door de Orde der Geneesheren op het matje geroepen. Is er dan geen kritische stem meer toegelaten?

Deel deze informatie

Wat is er toch aan de hand?

30.000 onafhankelijke artsen klagen de dictatoriale beleidvoering m.b.t Covid-19 aan (Bron).
Dokters die tegen het beleid ingaan, worden door de Orde der Geneesheren op het matje geroepen. (Bron)

Is er dan geen kritische stem meer toegelaten? Hebben dokters nog wel de mogelijkheid om hun beroep naar eigen dunken uit te voeren of zijn het louter dienstmeiden van de overheden, industriën e. a. instanties (vb. WHO) geworden?

Lees onze Open Brief naar de Orde der Geneesheren en voel je vrij hem maximaal te verspreiden!

 

Geachte leden van de Orde der Geneesheren,

Wij zijn Belgische burgers uit uiteenlopende streken en vakgebieden die elkaar vonden tijdens deze corona-crisis omwille van het groeiend gevoel van onbehagen m.b.t het beleid van de afgelopen maanden. We stuitten op ongerijmdheden in de genomen maatregelen en merkten grote inconsistenties op in de berichtgeving hieromtrent. Dit bezorgde ons een groot gevoel van onrust en onveiligheid. Naast de ondersteuning die we elkaar boden in deze moeilijke tijd, hebben we samen stukken van een grotere politieke, economische en medische puzzel in elkaar zien vallen. Dat “grotere plaatje” ging blijkbaar over meer dan over een virus alleen. De manier waarop deze crisis werd aangepakt, zorgde er bovendien voor dat wij het vertrouwen in onze eigen artsen gaandeweg verloren.

Daarom vonden wij het nu echt nodig om onze stem te laten horen; om aan te geven wat wij anders en beter willen. We dringen erop aan dat er in de komende maanden ook rekening mee gehouden wordt.We geloven dat zonder instemmende patiënten dokters niet over de mogelijkheid beschikken om hun werk naar behoren te doen. Wij zijn ons voldoende bewust van de samenhang lichaam- geest: Mens sana in corpore sano. Wij zien de relatie arts-patiënt nog altijd als een gelijkwaardige relatie waarin wederzijds vertrouwen onontbeerlijk is en lichamelijke integriteit een belangrijke rol speelt. 

De vergaande pandemie-maatregelen hebben bij velen dat vertrouwen ernstig geschonden. In gesprek met onze huisartsen kwamen wij, soms ernstig geschokt, tot de gezamenlijke conclusie dat veel huisartsen ontzettend Farma-georiënteerd zijn, vaak klakkeloos overnemen wat hen wordt opgedragen en nauwelijks nog aandacht hebben voor andere visies.

Hoe is het mogelijk dat sommige huisartsen de TV-vedetten napraten in gesprekken met hun patiënten? Waar is de kennis van de huisarts gebleven betreffende:

 1. Vitaminen, mineralen en micronutriënten op micro-cellulair niveau?
 2. Het psychosomatische en sociaal helend aspect?
 3. Kennis, preventie en behandeling van farmacologische bijwerkingen?

Ons wantrouwen werd nog vergroot toen wij erachter kwamen dat de pandemie een groot onderliggend politiek toneel verbergt, dat sinds maart 2020 maand na maand bevestigd werd.

Er zijn voldoende vreemde zaken die vragen doen rijzen betreffende deze pandemie. 

Wij ons af: is het niet vreemd dat…

 • er vlak voordat de pandemie uitbrak, een oefening werd gedaan ter voorbereiding van een (mogelijke) pandemie (EVENT 201), ¹
 • de WHO de definitie van het woord ‘pandemie’ aanpaste  ²
 • de offertes die het Europees Parlement opstelt voor anti-Covid materiaal tot 2024 lopen. ³ 
 • de opgelegde protocollen van de WHO en regeringen ertoe geleid hebben dat de vrijheid van artsen zozeer aan banden werd gelegd dat zij verhinderd werden in de uitoefening van hun beroep en dat onafhankelijke wetenschappers gecensureerd, belasterd en weerhouden werden van het zoeken naar curatieve therapieën in eerste en tweede lijn,  
 • artsen onder druk van overheden, die op hun beurt weer door ngo’s (zoals bijvoorbeeld WHO) en grootindustrieën van Big Pharma en BigTech, onder de knoet worden gehouden, ⁵ ⁶
 • artsen worden aangemoedigd en onder druk worden gezet om een vaccin te promoten waarvan nog lang niet duidelijk is wat de mogelijke schadelijk effecten kunnen zijn en of het werkelijk meer goed dan kwaad zal aanrichten.

Als bewuste burgers zeggen wij: genoeg!  Zulke toestanden willen wij niet meer.

Dit draaiboek kan niet meer gevolgd worden, zelfs niet meer als het om een echte pandemie met een echt killer-virus zou gaan. Omdat ondertussen duidelijk is dat de maatregelen veel meer schade veroorzaken dan goed is voor ons en omdat ze bovendien in strijd zijn met de eed van Hippocrates, de Universele Rechten van de Mens, de grondwet en zonder meer leidt dit geheel aan feiten tot afbraak van de geneeskunde op zich.

Wij vragen:

 • dat de Orde der Geneesheren haar vrijheid van denken, handelen en werken weer opeist.
 • dat de geneeskunde weer een enkele en enige vertrouwensrelatie kan worden tussen patiënt en dokter.
 • dat overheden, grote industrieën en ngo’s zich op geen enkele manier nog meester kunnen maken van de geneeskunde, van de arts en de burger.
 • dat artsen meer aandacht krijgen voor de basisgezondheidszorg en patiënten meer op weg helpt om die stappen daartoe te ondernemen voor meer en betere zelfzorg.
 • dat artsen zich bijscholen en meer kennis opdoen van de holistische en Germaanse kruidengeneeskunde, meer kennis opdoen over de voedingssupplementen (wat ook een hele specialisatie op zich is) meer kennis opdoen over farmacologische schade en dat zij leren hoe zij zichzelf en hun patiënten op een goede wijze kunnen afschermen van de schadelijke EMV- velden, die in deze tijden in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor tal van kwalen en aandoeningen. (Stralingsarmvlaanderen.org kan voorzien in een informatieve lezing).
 • dat alternatieve artsen, die zich ook richten op geneeswijzen buiten de traditionele Farma, niet langer geviseerd en bedreigd worden. Dat zij erkenning krijgen over hun kunde en kennis en dat deze ook wordt meegenomen in de opleiding van toekomstige artsen en eventuele bijscholingen van huidige artsen.
  Meer nog: wij zouden zelfs graag voorstellen dat de orde van geneesheren de verplichte aanwezigheid van meerdere kennisgebieden invoert m.b.t. holistische geneeswijzen.

Tot slot willen wij u ook vragen om uw stem te laten horen wat betreft het onverantwoorde gedrag van onze overheid en de vaccinatiecampagne van de “experten” die zich gedragen als vaccin-leurders van de grote firma’s. Wij vragen u vooral om uw stem te laten horen in deze zodat de zwakkeren in onze samenleving (bejaarden in woonzorgcentra en onbewuste burgers), zonder uw stem, niet getroffen worden door schade van de grootindustrie.

Wij hebben elkaar nodig. De podium-experten hebben zich schuldig gemaakt aan schendingen van de Universele Mensenrechten, de code van Neurenberg en de grondwet.

Wij vragen een daad van moed. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Wij hopen dat jullie rekening zullen houden met onze vragen en de juiste beslissingen zullen nemen gezien de ernst van de situatie. 

 

Met de allerbeste bedoelingen en de meeste hoogachting,

 

Bewuste Burgers

 

Bronnen:

 1. Officiële informatie over Event201
 2. De maakbare griep-pandemie
 3. Duurt coronacrisis tot in 2024
 4. Buitenparlementaire onderzoekscommissie
 5. Artsen onder druk van overheden – Robert Kennedy
 6. De donkere kant van de Pharma-industrie – Brandy Vaughan
 7. Artsen onder druk van overheden, zonder langetermijn effecten vaccinatie 

About Author

Deel deze informatie

2 thoughts on “Open Brief aan de Orde der Geneesheren

Comments are closed.