Wat is Straling?

Wat weten we hierover? Zijn we zeker van wat we (denken) te weten? 

Is er sprake van belangenconflicten?

Straling omvat een zeer ruim gebied gaande van extreem lage frequenties (enkele trillingen per seconde Hz.) tot extreem hoge frequenties zoals radarstraling (300GHz). UV-stralen, Röntgen-stralen en radioactieve straling hebben nog hogere frequenties.
Straling komt in de natuur o.v.v extreem kleine waarden voor, veelal komende uit de kosmos. Het zijn elektromagnetische (EM) deeltjes, komende van de zon en andere sterren, die zich bewegen met de snelheid van het licht.
We onderscheiden twee soorten straling : niet-ioniserende en ioniserende EM-straling. Van de laatste weet men dat de energie die zulk een stralingsdeeltje bezit hoog genoeg is om schade toe te brengen aan levende wezens en planten. EM- straling veroozaakt cumulatieve schade en is kankerverwekkend. Je merkt het niet meteen, maar geleidelijk aan heeft het wel een negatief effect op je gezondheid.

Over de niet-ioniserende straling (NIS) is er discussie of er buiten thermische effecten (vb.: zoals bij opwarming in een microgolf- oven) van radio- straling ook niet-thermische effecten zijn die een negatieve invloed hebben op alles wat leeft, inclusief onze fauna.

Er zijn twee kampen in de wetenschappelijke wereld, over het al of niet bestaan van niet- thermische gezondheidseffecten.
Er zijn echter sinds jaren (we spreken over tientallen jaren onderzoek) stapels wetenschappelijk rapporten en studies die het bestaan van niet- thermische effecten aantonen en bewijzen.
Daar tegenover staat de machtige draadloze industrie die onderzoeken mede- financiert en waardoor het resultaat van zulk een onderzoek in vraag gesteld mag worden omwille van belangenconflicten.
Nu stelt zich de vraag hoeveel bewijzen hebben wij nodig om iets wat schadelijk is voor ons en onze leefwereld als schadelijk te erkennen en dienvolgens ernaar te handelen?

Wat is 5G?

5G is een vervolg op 4G, dat de opvolger was van 3G (derde generatie). Dit zijn communicatie-protocollen om data van GSM, smartphones & tablets te kunnen verzenden van plaats A naar plaats B. Hierbij maakt men gebruik van hoogfrequente elektromagnetische (EM) straling, waarbij de frequentie die men gebruikt binnen het spectrum, gekend als “Radiogolven”, valt.

Deze EM-golven zijn steeds meer en meer digitaal gemoduleerd omwille van de performantie.
De toenemende vraag naar data en nieuwe functies van draadloze toestellen zijn de drijfveer van de industrie om steeds nieuwe en snellere communicatietechnieken te ontwikkelen.

Het 5G kan en zal alles met alles verbinden. Het “internet of things” (IoT), is de naam waarbij, hoe klein ook, alles draadloos data zal uitwisselen met elkaar. De creativiteit van ingenieurs en industrie bepaalt grotendeels waarvoor het gebruikt zal worden.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Een vraag met een antwoord dat vrij complex is omdat het vele domeinen raakt zoals; privacy, gezondheid, kostprijs, vrijheid, haalbaarheid…
De hoogfrequente EM-straling die extreem gemoduleerd is volgens het protocol “5G” bestaat uit niet ioniserende straling (NIS). Van NIS is erkend dat het bij een bepaalde veldsterkte (V/m) en frequentie (GHz.) watermoleculen doet trillen en alzo opwarmt, dit zijn thermische effecten.

Er zijn binnen de wetenschappelijke wereld ook niet-thermische negatieve gezondheidseffecten gekend alhoewel deze niet altijd erkend worden om welke reden dan ook. Niet-thermische effecten zijn al die effecten waarbij er geen of nauwelijks een temperatuurstijging optreed en die toch verstoringen in ons metabolisme of in dit van planten of dieren veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn verstoring van de VGCC’s * in onze cellen, oxidatieve cel-stress, verstoring van de hormoonspiegels, verstoring van het bloedbeeld,…

*voltage gated calcium channel

De hamvraag is; hoeveel bewijs hebben wij nodig om iets als schadelijk te aanvaarden?

Dienen wij in te grijpen en maatregelen te nemen om onze gezondheid en deze van de fauna te vrijwaren van meer schade?

Dr. Barrie Trower is microgolfspecialist. Een telefonisch gesprek met hem leverde heldere informatie m.b.t de gevaren van 5G straling.