Hoe herken je Propaganda?

0

Wat is propaganda? Wat kan je er aan doen?

Deel deze informatie

Frontnieuws – 23/10/2021

De westerse wereld wordt overspoeld met schadelijke en gevaarlijke propaganda, maar slechts weinigen begrijpen wat het is, hoe het werkt en wat er gedaan kan worden om het te weerstaan. Dit artikel gaat in op de aard, structuur en bedoeling van propaganda, zodat lezers hun bewustzijn en onderscheidingsvermogen kunnen vergroten, schrijft Patrick Wood.

Propaganda gedefinieerd

Volgens de Graduate School of Political Management van de George Washington Universiteit “hebben propaganda en public relations beide tot doel massacommunicatie te gebruiken om de perceptie van het publiek te beïnvloeden, zodat het gemakkelijk kan zijn om de twee door elkaar te halen. Propaganda houdt zich echter bezig met leugens, verkeerde informatie, opruiende taal en andere negatieve communicatie om een doel te bereiken dat gerelateerd is aan een zaak, doel of politieke agenda.”

De Britannica bevestigt deze gedachte door propaganda te definiëren als “het verspreiden van informatie – feiten, argumenten, geruchten, halve waarheden of leugens – om de publieke opinie te beïnvloeden.”

Het Oxford English Dictionary stelt dat het “de systematische verspreiding van informatie is, vooral op een bevooroordeelde of misleidende manier, om een politieke zaak of standpunt te promoten.”

Moderne propaganda werd gedefinieerd door Edward Bernays (1891-1995) in het begin van de jaren 1920. Bernays wordt gezien als de “vader van de public relations”, maar veel van zijn ideeën kwamen van zijn oom, de psychiater Sigmund Freud. Beiden waren geen vrienden van de samenleving.

Volgens Bernays “vormen degenen die dit onzichtbare mechanisme van de maatschappij manipuleren (propaganda) een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is… we worden gedomineerd door een relatief klein aantal personen die de mentale processen en sociale patronen van de massa’s begrijpen. Zij zijn het die aan de draden trekken die de publieke opinie controleren.”

De intentie om te bedriegen is nooit goed.

Hoewel individuen zeker op eigen initiatief kunnen liegen en bedriegen, wordt propaganda steevast gezien in het domein van regeringen en bedrijven die instrumenten van massacommunicatie gebruiken om gedrag te controleren.

Voor alle duidelijkheid, alle propaganda manipuleert opzettelijk en bedrieglijk emoties om een verandering teweeg te brengen in persoonlijk en groepsgedrag. Verder leggen de meest effectieve propagandisten van tevoren valkuilen en verdedigingsmiddelen klaar voor potentiële critici.

Propaganda werkt het beste wanneer mensen het niet opmerken.

Gelukkig is het herkennen van propaganda eenvoudig als je eenmaal de beproefde technieken begrijpt, die allemaal al tientallen jaren duidelijk geïdentificeerd en gevalideerd zijn.

De volgende gestandaardiseerde propaganda technieken, erkend en goed gedocumenteerd door vele auteurs en professionele deskundigen, worden gebruikt in verschillende combinaties om een gewenst gedragsresultaat te bereiken.

De technieken van propaganda

Angst: De krachtigste emotie, angst voor verlies of lichamelijk letsel, opent de geest om de door de propagandamaker aangedragen oplossingen te accepteren, die anders niet zouden zijn geaccepteerd. De techniek van de angst is de basis van alle pandemie-gerelateerde propaganda.

Bandwagon: Er wordt beweerd dat omdat iedereen het doet, jij het ook moet doen. Dit wordt vaak gecombineerd met andere propagandatechnieken. “Iedereen neemt de injectie omdat het veilig en effectief is; jij zou het ook moeten doen.”

Card Stacking (cherry-picking): Deze techniek benadrukt de “goede” informatie en laat de “slechte” weg. Met andere woorden, alleen de feiten die de agenda van de propagandist ondersteunen worden gepresenteerd, terwijl al het andere opzettelijk wordt onderdrukt. Censuur is schering en inslag in media, sociale media en zoekmachines.

Gewone Mensen: De propagandist impliceert dat hij gewoon een gewoon mens is zoals jij, met dezelfde dromen en verlangens, en dat je hem daarom moet geloven.

De Getuigenis: Het gebruik van een niet-gerelateerd persoon, zoals een beroemdheid, om te getuigen dat de propaganda waar is en dat je hen kunt vertrouwen om je dit te vertellen. Zij kunnen ook verschijnen als “gewone mensen”, zoals hierboven beschreven.

Glitterende Platitude’s: Zwierige verklaringen die niet kunnen worden gedefinieerd, vaak met vage “deugdwoorden”. Bv. “Dit programma zal gelijkheid creëren voor iedereen” en “We zullen miljoenen groene banen creëren met deze begroting”.

Schofferen / Afleiding: Ad hominem aanvallen leiden de aandacht af van de propagandist naar iemand anders. Al Gore zei ooit over de opwarming van de aarde: “Ontkenners verdienen het gestraft te worden.” Vandaag wordt beweerd dat wereld een “pandemie van de ongevaccineerden” heeft.

Overdracht: Deze techniek draagt de autoriteit, het prestige of de acceptatie van een andere groep of organisatie over, waardoor die kenmerken worden overgedragen op het programma van de propagandist. Veel kerken zijn bijvoorbeeld gebruikt om de acceptatie van pandemische propaganda door hun gemeenten te bevorderen.

Valse Analogie: Twee concepten worden ten onrechte aan elkaar gekoppeld zonder dat er sprake is van oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld: “Mensen die vraagtekens zetten bij vaccins zijn anti-vaxxers; Mary wil het vaccin niet, dus is zij een anti-vaxxer”.

Of/Of Drogreden: Bij “zwart-wit” denken, worden slechts twee keuzes gegeven, ook al kunnen er andere aanvaardbare keuzes zijn. Dit polariseert de kwestie en dwingt je de gewenste uitkomst te accepteren. Bijvoorbeeld: “Je bent of voor de wetenschap of ertegen.”

Onjuiste Oorzaak en Gevolg: Deze techniek suggereert dat omdat A volgt op B, A de oorzaak moet zijn van B. Bijvoorbeeld, Joe steunt wapenbezit; moordenaars gebruiken vaak wapens om mensen te doden; daarom is Joe een moordenaar.

Eufemismen: Dit is het gebruik van een woord of een zin die pretendeert te communiceren maar dat niet doet. Het laat vaak het slechte goed lijken of het onaangename aantrekkelijk. Bijvoorbeeld: “Je bent niet arm, je hebt een economische achterstand.”

Beladen Woorden: Gerelateerd aan Schofferen, zal de propagandist extreme woorden gebruiken om gewone omstandigheden te beschrijven. Bijvoorbeeld, ouders die protesteren bij schoolvergaderingen worden nu bestempeld als “binnenlandse terroristen” die “haatmisdrijven” plegen.

Zondebok: Deze techniek maakt gebruik van schuld door associatie om de schuld toe te wijzen aan een persoon die er niets mee te maken heeft, b.v. economische problemen veroorzaakt door de huidige regering worden toegeschreven aan de vorige regering; de voortdurende pandemie wordt veroorzaakt door de ongevaccineerden.

Ontkoppeling van Logica: Het Wereld Economisch Forum zegt: “Je zult niets bezitten en gelukkig zijn.” Dit zegt dat geluk het resultaat is van het bezitten van niets, maar uit ervaring is dit totaal onlogisch. Een uitvloeisel hiervan zou kunnen zijn: “Daklozen bezitten niets, dus moeten ze wel gelukkig zijn.”

Wat je er aan kunt doen

Al deze technieken zijn gericht op onze emoties, die op hun beurt ons gedrag sturen. Zonder onze emotionele “steun” en naleving vallen de pogingen van de propagandist gewoon geruisloos op de grond en sterven af.

Natuurlijk wil de intelligente burger niet dat iemand zijn emoties manipuleert voor doelen die niet de zijne zijn. Inderdaad, niemand wil door iemand anders voor de gek worden gehouden, bedrogen, misleid, gebruikt of gemanipuleerd.

Er zijn twee duidelijke tegengiffen om propaganda een halt toe te roepen.

Ten eerste moet de propaganda objectief geïdentificeerd worden en gezien worden voor wat het is. Met de hierboven genoemde technieken is dat heel gemakkelijk te doen.

Ten tweede, gezien wat je ziet, moet je zelfbeheersing uitoefenen over je emoties. Propaganda eist altijd uw emotionele betrokkenheid om zijn doel te bereiken. Trap niet in de val van de propagandamaker.

Tenslotte, wanneer je eindelijk de overwinning opeist over een element van propaganda – dat wil zeggen, je hebt het geïdentificeerd en emotionele betrokkenheid ermee geweigerd – is het belangrijk om je begrip en ervaring met anderen te delen.

Conclusie

Houd deze informatie bij de hand wanneer je naar het nieuws luistert, het bekijkt of het leest. Analyseer elk artikel op zijn “propaganda-quotiënt”. Als u merkt dat een techniek wordt gebruikt, neem het dan als een aanwijzing en zoek naar andere.

Als genoeg mensen deze eenvoudige kenmerken van propaganda zouden begrijpen en zich ertoe zouden verbinden het te stoppen, dan zou het leven er snel op vooruit gaan.

Onthoud altijd, propagandisten zijn uit op eigenbelang en geven niets om u of het publiek in het algemeen. Om het te overwinnen, is het niet nodig de volledige reden te kennen waarom het in de eerste plaats wordt gespeeld; het feit alleen al dat het propaganda is, zegt u dat u er niets mee te maken wilt hebben.

Is propaganda Vrijheid van Meningsuiting?

Door de geschiedenis heen zijn er stevige en vaak heftige debatten gevoerd tussen mensen met verschillende meningen. U vindt een overvloed van dergelijke conflicten tijdens de oprichtingsperiode van Amerika. Er waren zowel verbale argumenten als publicaties waarin verschillende ideeën en meningen werden gepubliceerd. In sommige gevallen leverde dat nogal wat woede en bitterheid op.

Maar was het allemaal volgens de “Vrijheid van Meningsuiting”?

Het antwoord is te vinden door te kijken naar de intentie en de kwaliteit van de uitwisseling van ideeën. Er was sprake van een overtreding als een partij opzettelijk loog of als belangrijke bewijzen opzettelijk werden achtergehouden om de andere partijen te misleiden.

Met andere woorden, bedrog werd niet getolereerd. Aan de ene kant hebben degenen die bedriegen en liegen met voorbedachte rade het recht om dergelijke dingen te verbaliseren, maar zij moeten ook de consequenties dragen van het feit dat zij daarbij de wet overtreden.

Laster, bijvoorbeeld, is het schaden van iemands reputatie door aan een of meer andere mensen iets te vertellen dat onwaar is over die persoon. Laster komt voor wanneer iemand een verklaring van een ander verzint of wijzigt, met de bedoeling de reputatie of de bestaansmiddelen van die persoon te belasteren of te schaden.

Misleiding is een misdrijf waarbij iemand door liegen en een verkeerde voorstelling van zaken een voorrecht of bezittingen wordt ontnomen.

Merriam-Webster definieert fraude als een daad van misleiding en “opzettelijke verdraaiing van de waarheid om een ander ertoe te brengen iets van waarde af te staan of een wettelijk recht op te geven”.

Het Merriam-Webster woordenboek definieert propaganda ook als “het verspreiden van ideeën, informatie of geruchten met het doel een instelling, een zaak of een persoon te helpen of te schaden” en “ideeën, feiten of beweringen die opzettelijk worden verspreid om iemands zaak te bevorderen of een tegengestelde zaak te schaden”.

Het Georgetown University Law Center vat in de Law of Deception samen: “Veel wetten hebben betrekking op misleiding. Bekende voorbeelden zijn: de onrechtmatige daad van bedrog, smaad en laster; het misdrijf van diefstal door valse voorwendselen en federale wetten inzake post- en telegrafische fraude; de Federal Trade Commission Act, de Lanham Act, en wetten van de staten inzake oneerlijke en bedrieglijke handelingen en praktijken; wetten die effectenfraude verbieden en informatieverschaffing door emittenten vereisen; de contractuele verdediging van een onjuiste voorstelling van zaken; en het recht van meineed.”

Dit alles wil zeggen dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar een grote vrijheid van meningsuiting biedt, maar altijd wordt beperkt door wettelijke en ethische grenzen.

Is liegen en bedriegen vrije meningsuiting? Nee, nooit!

Wanneer propagandisten zich verschuilen achter het argument van vrije meningsuiting, gebruiken zij dit als een propagandatechniek om u nog verder te misleiden.

Deel deze informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *