Hoe schadelijk is straling eigenlijk?

Is straling wel schadelijk, voor wie en wat, en wanneer?

Om die vragen te beantwoorden moeten we op zoek gaan naar het antwoord op volgende vragen: hoe lang ben je blootgesteld? Aan welke stralingsdosis? Waaruit bestaat de schadelijkheid? Gaat het om een tijdelijke beschadiging? Herstelt ons mechanisme zich? Is straling ook schadelijk voor planten en dieren?

Wanneer is iets schadelijk?

Iets is schadelijk voor ons organisme wanneer het schade toebrengt, al of niet blijvend, aan de werking van ons lichaam en het de integriteit ervan aantast. Ons lichaam kan zich natuurlijk aanpassen aan die schadelijke invloed. Het kan zich herstellen. Een vinger-wonde zal ons lijf bijvoorbeeld stelpen met stollend bloed. Voor zulke herstelwerken hebben we wel bouwstoffen nodig. En die zijn niet eindeloos voorradig.

Wanneer we het hebben over elektromagnetische straling (EMS), dan hebben we het over draadloze toestellen zoals DECT-telefoons, gsm’s, smartphones, tablets, laptops, draadloze sensoren, wifi-routers, parkeersensoren etc. Deze werken met niet-ioniserende radio- en microgolven. Niet-ioniserende straling is straling waarvan de elektromagnetische energie onvoldoende is om een ionisatie van atomen of moleculen uit te lokken. Hoe lager de frequentie, hoe minder energie de stralingsgolven transporteren.

Bijna alle hedendaagse draadloze toestellen gebruiken hoogfrequente EMS. Daarbij gebruikt men vaak digitale methoden om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk data te verzenden. Uit de vraag naar steeds snellere verbindingen is de evolutie van 2G naar 3G, 4G en 5G ontstaan. Het heeft ook geleid tot een veelheid aan nieuwe draadloze technieken zoals Wi-Fi, WiGig, Bluetooth, WLAN, LoRaWan,Tetra, Astrid enzovoort. Dit veelvoud aan stralings-wijzen zorgt voor een veelheid aan stralingsfrequenties en modulaties (de wijze waarop data technisch in de straling verwerkt wordt).

Beschermen de grenswaarden ons tegen schade door teveel straling?

In België vallen de grenswaarden voor niet-ioniserende straling onder de bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse, Waalse en het Brusselse gewest zijn er dus voor bevoegd. In Vlaanderen worden ze door het Departement Omgeving opgevolgd.

Vlaanderen baseert zich bij het vastleggen van de grenswaarden op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO gaat op zijn beurt dan weer uit van de richtlijnen opgesteld door de International Commission of Non-Ionising Radiation (ICNIRP). Het ICNIRP Is intussen echter een sterk gecontesteerde organisatie. Meerdere leden die zetelen in zowel de WHO als in de ICNIRP of zelfs in beide tegelijk hebben ernstige belangenconflicten doordat zij contacten hebben met de draadloze industrie en aanverwanten.

Hoe zijn de huidige normen tot stand gekomen?

In 1998 werd beslist dat EMS tot 300 GHz schadelijk zou zijn wanneer de hoeveelheid energie in de straling aanwezig zo hoog is dat water er binnen de zes minuten meer dan 1°C van opwarmt. Je kan dat vergelijken met de opwarming van water in je microgolfoven.

We hebben het echter over een tijd waarin gsm’s hoofdzakelijk in noodsituaties gebruikt werden en dat enkel om korte gesprekken mee te voeren.

Tegenwoordig zijn wij voortdurend en vaak onvrijwillig blootgesteld aan veel meer straling dan toen: Wifi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, Radar, draadloze zendertjes etc.

Er is intussen een grote hoeveelheid hoogstaand wetenschappelijk onderzoek voorhanden dat de schadelijkheid van gsm- en andere straling vaststelt.

De wetenschappelijke wereld blijft voorlopig echter verdeeld over of EMS schadelijk is al of niet. Men spreekt enerzijds over thermische effecten die ontstaan wanneer er voldoende EM-straling is om weefsel(waterhoudend) op te warmen. En anderzijds over niet-thermisch effecten die optreden bij een lagere EM-straling (er dus geen opwarming van weefsel plaatsvindt) waarbij biologische processen verstoort worden. Onderzoek gefinancierd door de industrie alsook de weigering van het ICNIRP om niet-thermische effecten ernstig te nemen, spelen daarin een grote rol.

Hoe lang en aan hoeveel straling zijn wij blootgesteld?

Intussen groeien mensen al een paar generaties op in mensgemaakte stralingsvelden zoals AM en FM radio, TV, militaire en burgerlijke radar. De invloed van deze stralingsvelden kan je niet vergelijken met de achtergrondstraling van de kosmos. Niet alleen is het leven op aarde doorheen de tijd geëvolueerd om met die kosmische straling rekening te houden, in vergelijking met mensgemaakte stralingsvelden is ze ook nog eens uiterst minimaal: De totale veldsterkte (V/m of µW/m2) van alle niet-ioniserende stralingsvelden is in stedelijk gebied tot wel 1018 keer groter dan de kosmische achtergrondstraling. Om dat even naar mensentaal te vertalen: ze is zowat 10 triljoen keer sterker. Vandaag worden wij dus aan 10.000.000.000.000.000.000 keer meer straling blootgesteld dan tot 1950 het geval was.

Enkele stralingswaarden uit de dagelijkse situaties:

gsm tegen het hoofd: >10.000.000μW/m²

gsm op 30cm afstand: >1.000.000μW/m²

gsm op 1m afstand: >100.000μW/m²

zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²

zendmast op 300m afstand 3e verdiep: 100μW/m²

Na vele jaren van epidemiologisch onderzoek hebben onafhankelijke wetenschappers intussen vastgesteld welke de grenswaarden zijn waarbij een continue blootstelling aan EMS weinig tot geen verstoring van ons organisme veroorzaakt. Voor de woonkamer is deze grenswaarde -men noemt het een bouwbiologische richtwaarde (SBM2015)1– 1μW/m².

Vandaag worden we dag in dag uit dus bestraald door mensgemaakte technologieën die volkomen nieuw zijn in de geschiedenis van de wereld. Er is intussen al veel onderzoek gevoerd naar de gezondheidseffecten van een langdurige blootstelling aan gsm en andere straling. Daarbij was de Interphone-studie2 van 2012 van groot belang. Tussen 2000 en 2004 heeft men dertienduizend mensen ondervraagd, maar door intern gekibbel duurde het nog tot 2012 vooraleer de studie verscheen.

Volgens het onderzoeksrapport3 lopen mensen die gedurende tien jaar minstens een half uur per dag bellen een verhoogd risico op kanker. Dat risico verhoogt van 200 tot 800%. Ze ontwikkelen een hersentumor aan de bel-zijde (ipsilateraal) van hun hoofd.

Volgens de studie kan je met enige voorzichtigheid stellen dat GSM-straling cumulatief schadelijk is. Het is zelfs kankerverwekkend.4

Uitgaande van een cumulatieve schadelijkheid zoals wij ze ook kennen van de door de mens gemaakte Röntgen-straling, kan je uit de tabel afleiden dat gsm-straling ernstige gezondheidsproblemen in de hersenen veroorzaakt.

Is dit het enige gezondheidsrisico van gsm-gebruik of draadloze communicatie?

Helemaal niet. De voorbije decennia hebben vele wetenschappelijke rapporten en studies het bestaan van niet-thermische stralingseffecten aangetoond. Een belangrijke studie is deze van professor Martin L. Pall, Emeritus biochemie en medische wetenschap aan Washington State University.

Pall onderzocht alle beschikbare studies over de invloed van draadloze straling op het functioneren van onze cellen. Uit zijn onderzoek blijkt dat er 197 studies zijn die bevestigen dat draadloze technologie in onze cellen oxidatieve stress alsook enkele en dubbele DNA-breuken veroorzaakt.5 En hoe meer de straling gemoduleerd is ( 3G, 4G, 5G), des te schadelijker het effect.

De negatieve uitwerkingen bestaan samengevat uit:

  1. Verlaagde vruchtbaarheid: minder sperma en minder beweeglijk sperma; minder bruikbare eicellen en minder eicelkwaliteit; meer spontane abortus; minder libido, etc
  2. Neurologische en neuropsychiatrische stoornissen
  3. Een overdadig gehalte aan intercellulair calcium [(Ca2+)i]
  4. Oxidatieve stress & schade door vrije radicalen
  5. Apoptose (geprogrammeerde celdood)
  6. DNA schade in de cellen
  7. Een sterke stijging van het risico op kanker
  8. Verstoring van de hormoonwerking
  9. Effecten op de hartwerking6 met vroegtijdige sterfte tot gevolg.

Is deze schade tijdelijk? En kan ons lichaam deze voortdurende belasting wel aan?

Het continu herstellen van de schade veroorzaakt door de verstoorde celwerking zet ons immuunsysteem onder druk. Hoe zich dat manifesteert, verschilt van mens tot mens.

Maar meestal weten we niet wat het is dat ons kregelig, moe of wat dan ook maakt. We beschikken immers niet over speciale zintuigen om stralingsvelden te detecteren. We hebben intussen wél een goed zicht op wat EMS zoal kan veroorzaken. Gekende symptomen zijn slaapstoornissen, allergieën, oorsuizingen, evenwicht-stoornissen, oog-aandoeningen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, burn-out, onverdraagzaamheid, hart en vaatproblemen, hartritme-stoornissen, neiging tot depressie, zelfmoord, een ongemakkelijk gevoel, diabetes type-3, verhoogde stress enzovoort.

En het wordt er niet beter op als je als mens door EMS velden of andere oorzaken vergiftigd geraakt bent. Door de vergiftiging kunnen diverse organen in hun functie verstoord zijn. In veel gevallen leidt dat bij zogenaamde elektro-hypersensitieven tot een verhoogde gevoeligheid voor EMS.

Om artsen beter te helpen bij de diagnose van patiënten, heeft de Oostenrijkse artsenbond een info-diagnose-bundel7 ontworpen. Uit deze informatiebundel blijkt dat stralingsbelasting een hele reeks bloedwaarden verstoort. In feite kan teveel blootstelling aan EMS je volledige hormoonhuishouding uit balans slaan. En laat het nu net onze hormonen zijn die ons richting geven. Een verstoorde hormonale werking maakt iemand dus stuurloos waardoor deze zich bijvoorbeeld abnormaal kan gaan gedragen.

Kan ons lijf zich daar allemaal van herstellen?

Vaak wel, maar niet altijd, want je lichaam kan op meerdere plaatsen beschadigd zijn. Alles hangt af van je gesteldheid, van je weerbaarheid en je leefomgeving. Van wat je eet, de lucht die je inademt, het water dat je drinkt, de persoon die je bent.

Ons lijf is natuurlijk elk moment bezig met kleine herstellingen en veranderingen allerhande. Je huid wordt vernieuwd. Je nagels en je haren groeien. Een wondje geneest.

Als je voldoende slaapt, gezond eet, drinkt en leeft, dan gaat dat allemaal makkelijker. Maar er komt een punt waarop de blootstelling aan toxiciteit teveel wordt. Je lijf raakt uitgeput. De eiwitten, vitamines en mineralen zijn op. Dan mag je voldoende gezond water drinken, het helpt niet meer.

Je gaat in burn-out. In een depressie. Je lichaam kan niet meer mee.

Luister dus altijd naar je lichaam. Eer en respecteer het. Pleeg nooit roofbouw op jezelf. En vooral: vermijd blootstelling aan draadloze stralingsvelden zoveel als je maar kan.

Wat met planten en dieren?

Ook hier is uitvoerig onderzoek naar gevoerd. De resultaten zijn ronduit alarmerend.

Je kan ook zelf op onderzoek uitgaan door de gekende waterkers-test te doen: een waterkers-kweek blootgesteld aan EM-straling, Wifi of GSM, groeit niet of nauwelijks, en sterft zelfs af, terwijl niet bestraalde zaadjes rustig kiemen en groeien zoals het hoort.

Zonder bijen geen leven op aarde. In 2011 voert Daniel Fabre een belangrijk onderzoek naar de nefaste uitwerking van GSM-straling op bijenpopulaties.10 Ook een studie van Ved Parkash Sharma en Neelima R. Kumar wijst op sterk negatieve effecten.11

In opdracht van de UNESCO schreef botanicus Mark Broomhall verder een verslag12 over de decimering van diersoorten in het Nightcap National Park, in Australië, een plek die behoort tot Unesco werelderfgoed.

Al deze en vele andere onderzoeken tonen aan dat niet alleen mensen, maar alle leven op aarde niet opgewassen is tegen mensgemaakte EM-stralingsvelden.

Tot slot: je hebt misschien zelf ook al gemerkt dat je je wagen vandaag de dag na een lange rit niet meer hoeft te wassen. Er hangen immers nauwelijks nog dode insecten, vliegen, wespen, bijen, vlinders, muggen en motten meer aan. Intussen hebben al die stralingsbronnen er toe bijgedragen de insecten, zo’n belangrijke schakel in ons ecosysteem, omzeggens volledig gedecimeerd zijn.

1 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/SBM-2015-englisch.pdf

2 https://interphone.iarc.fr/ werd met zo’n 5 miljoen Euro mede door de industrie gefinancierd!

3 final report: https://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.pdf

4 https://www.spandidos-publications.com/ijo/46/5/1865

5 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Martin-Pall/Prof-Martin-Pall-Extracts.pdf

6 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Martin-Pall/EMF-Heart-Failure-ijms-14-22274.pdf

7 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/EMF-Guideline-Osterrike-diagnosis-and-treatment.pdf

8 http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/5253

9 http://www.broschuerenreihe.net/downloads/ki_forschungsbericht-pflanzen_2010.pdf

10 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/Favre_honeybee_fulltext.pdf

11 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/Ved-Parkash-Sharma_a49823b5aap.df

12 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINALp.df

Deel deze informatie

1 thought on “Hoe schadelijk is straling eigenlijk?

Comments are closed.